Dyrektywa NIS2 – klucz do cyberbezpieczeństwa UE

Wprowadzenie do Dyrektywy NIS2

Dyrektywa NIS2 ma na celu dalszą poprawę cyberbezpieczeństwa i odporności w całej Unii Europejskiej. Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską w celu zwiększenia ochrony sieci i systemów informatycznych podmiotów świadczących kluczowe usługi w UE przed cyberatakami i incydentami.

Spis treści

Główne zmiany w porównaniu do poprzedniej dyrektywy NIS to:

 • Poszerzony zakres podmiotowy i przedmiotowy
 • Nowe obowiązki dla podmiotów objętych dyrektywą
 • Wzmocniona rola organów nadzoru
 • Zasady współpracy i wymiany informacji

Bezpieczeństwo Twojej firmy jest dla nas priorytetem!

Skontaktuj się z naszymi specjalistami,

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Kontekst i geneza dyrektywy NIS2 wiąże się z rosnącymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni i potrzebą lepszej koordynacji działań na poziomie UE. Ma ona zapewnić minimalne standardy bezpieczeństwa we wszystkich państwach członkowskich.

Kluczowe postanowienia Dyrektywy NIS2

Dyrektywa NIS2 wprowadza szereg nowych obowiązków dla podmiotów objętych jej zakresem. Do najważniejszych należą:

 • Zarządzanie ryzykiem i wdrażanie odpowiednich środków bezpieczeństwa
  • m.in. szyfrowanie danych, kontrola dostępu, tworzenie kopii zapasowych
 • Zgłaszanie incydentów organom nadzoru
  • obowiązek zgłaszania poważnych incydentów w ciągu 24 godzin
 • Regularne audyty bezpieczeństwa i ocena ryzyka

Ponadto dyrektywa NIS2 zakłada:

 • Wzmocnienie i poszerzenie uprawnień organów nadzoru
 • Ustanowienie zasad współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi
 • Stworzenie warunków do poprawy odporności i zarządzania incydentami w skali UE

Celem tych działań jest zapewnienie wysokiego i spójnego poziomu cyberbezpieczeństwa na obszarze całej Unii Europejskiej.

Wdrożenie Dyrektywy NIS2

Aby dyrektywa NIS2 zaczęła obowiązywać, konieczne jest jej transpozycja do prawa krajowego poszczególnych państw członkowskich. Proces ten stwarza szereg wyzwań:

 • Dostosowanie istniejących przepisów i wprowadzenie nowych regulacji
 • Określenie odpowiednich organów nadzoru i zakresu ich kompetencji
 • Stworzenie skutecznych mechanizmów współpracy i wymiany informacji na poziomie krajowym i europejskim

Harmonogram wdrożenia przewiduje:

 • Transpozycję przepisów do 21 maja 2023 r.
 • Rozpoczęcie stosowania przepisów od 21 czerwca 2024 r.

Wdrożenie dyrektywy będzie miało istotne konsekwencje dla wielu podmiotów prywatnych, które zostaną objęte nowymi wymogami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Znaczenie Dyrektywy NIS2

Przyjęcie dyrektywy NIS2 będzie miało istotny wpływ na poprawę cyberbezpieczeństwa w UE. Pozwoli to na:

 • Ujednolicenie standardów bezpieczeństwa w państwach członkowskich
 • Lepszą koordynację działań i współpracę na poziomie UE
 • Szybsze wykrywanie i reagowanie na incydenty

Dyrektywa odgrywa również ważną rolę w budowaniu jednolitego rynku cyfrowego poprzez:

 • Stworzenie równych warunków działania dla firm
 • Ograniczenie fragmentacji regulacyjnej
 • Wzrost zaufania obywateli do usług online

Ponadto NIS2 wzmacnia międzynarodową współpracę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, służąc jako model regulacji dla innych krajów i organizacji.

Podsumowanie

Przyjęcie dyrektywy NIS2 stanowi kluczowy krok w kierunku poprawy cyberbezpieczeństwa i odporności cyfrowej całej Unii Europejskiej.

Najważniejsze cele i założenia dyrektywy to:

 • Ustanowienie minimalnych standardów bezpieczeństwa
 • Poprawa koordynacji i współpracy między państwami członkowskimi
 • Wzmocnienie zarządzania ryzykiem i reagowania na incydenty

Wdrożenie przepisów NIS2 przyniesie szereg korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw, m.in.:

 • Wyższy poziom ochrony świadczonych usług cyfrowych
 • Bezpieczniejsze środowisko online
 • Wzrost zaufania do technologii cyfrowych

Przyczyni się to do budowania bardziej odpornych systemów informacyjnych i infrastruktury krytycznej w całej UE.

FAQ

Co to jest dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa i odporności sieci i systemów informatycznych podmiotów świadczących kluczowe usługi w UE. Jest to zmodyfikowana wersja poprzedniej dyrektywy NIS z 2016 roku.

Jakie są główne cele dyrektywy NIS2?

Główne cele to:

 • Ustanowienie minimalnych wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Zwiększenie odporności podmiotów świadczących kluczowe usługi
 • Poprawa współpracy i wymiany informacji między państwami członkowskimi
 • Lepsze wykrywanie zagrożeń i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

Kto jest objęty przepisami dyrektywy NIS2?

Przepisy obejmują szeroki katalog podmiotów z sektora publicznego i prywatnego świadczących usługi kluczowe dla utrzymania krytycznych funkcji społecznych i gospodarczych, np. dostawcy energii, transportu, bankowości, infrastruktury cyfrowej.

Jakie obowiązki nakłada dyrektywa NIS2?

Podmioty objęte dyrektywą muszą m.in. wdrożyć odpowiednie środki bezpieczeństwa, przeprowadzać oceny ryzyka, raportować poważne incydenty w ciągu 24 godzin, a także poddawać się regularnym audytom bezpieczeństwa.

Kiedy dyrektywa NIS2 wejdzie w życie?

Przepisy dyrektywy powinny zostać transponowane do prawa krajowego do 21 maja 2023 r. Natomiast zaczną być stosowane bezpośrednio od 21 czerwca 2024 r.

Jakie korzyści przyniesie wdrożenie dyrektywy NIS2?

Korzyści to przede wszystkim wyższy poziom cyberbezpieczeństwa i lepsza ochrona świadczonych usług kluczowych, a także zwiększone zaufanie obywateli do technologii cyfrowych.

Formularz kontaktowy

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!