Jak skutecznie przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie? Poradnik krok po kroku

Audyt wewnętrzny to niezależna i obiektywna kontrola lub przegląd działalności firmy, przeprowadzana przez specjalnie powołany do tego zespół audytorów.

Spis treści

Główne cele audytu wewnętrznego to:

 • Ocena zgodności działań i procesów w firmie z obowiązującymi przepisami, regulacjami i standardami
 • Sprawdzenie skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem
 • Ewaluacja efektywności i wydajności operacyjnej badanych obszarów
 • Monitoring realizacji celów, zadań i projektów w firmie

Regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych przynosi firmie szereg korzyści:

 • Zapewnia zgodność działania z przepisami i procedurami
 • Pozwala zidentyfikować i ograniczyć ryzyka
 • Usprawnia procesy i podnosi efektywność działania
 • Buduje zaufanie interesariuszy do firmy
 • Wspiera kierownictwo w realizacji celów firmy

Dlatego audyt wewnętrzny powinien być regularnym elementem zarządzania w każdej firmie.

Zleć nam audyt informatyczny już dziś i zwiększ bezpieczeństwo swojej firmy!

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym specjalistą

Chcesz z nami porozmawiać? Zadzwoń do nas!

+48 608 611 892

Przygotowanie do audytu wewnętrznego

Aby dobrze przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie, należy go odpowiednio przygotować. Istotne elementy tego procesu to:

 • Określenie zakresu i obszarów audytu – audyt może objąć wybrane działy, procesy, projekty lub całą działalność firmy. Należy dobrać obszary o kluczowym znaczeniu i największym ryzyku.
 • Stworzenie planu i programu audytu – zawierającego cele, zakres, harmonogram, budżet, zasoby i metodykę.
 • Dobór audytorów i zespołu audytowego – audytorzy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Kluczowa jest ich niezależność i obiektywizm.
 • Przygotowanie narzędzi audytu – np. kwestionariuszylist kontrolnych, wzorów raportów audytu. Pomogą one zbierać i analizować dane.
 • Ocena ryzyka w audytowanych obszarach – pozwoli zidentyfikować kluczowe pytania audytowe i obszary wymagające pogłębionego badania.
 • Ustalenie szczegółowego harmonogramu audytu – z uwzględnieniem zasobów, terminów i dostępności audytowanych komórek.

To pozwoli sprawnie i skutecznie przeprowadzić audyt wewnętrzny w firmie.

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego

Kluczowym etapem jest samo przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przygotowanym planem. Składa się na niego:

 • Zebranie danych za pomocą takich technik jak:
  • Przegląd dokumentacji – instrukcji, procedur, zapisów itp.
  • Wywiady z pracownikami audytowanych działów
  • Obserwacje procesów i działań w trakcie audytu
 • Analiza zebranych w audycie informacji pod kątem zgodności z wymaganiami
 • Identyfikacja ewentualnych niezgodności lub obszarów do poprawy
 • Ocena zgodności i skuteczności badanych systemów, procesów i działań
 • Przygotowanie ustaleń audytu – opisu stanu faktycznego i wniosków z audytu
 • Sformułowanie rekomendacji mających na celu poprawę audytowanego obszaru

Dzięki temu audyt dostarczy rzetelnych i obiektywnych informacji o badanym obszarze.

Raportowanie i działania poaudytowe

Kolejne istotne etapy po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego to:

 • Przygotowanie raportu z audytu – zawierającego m.in. cele, zakres, metodykę, ustalenia audytu i rekomendacje. Raport musi być rzetelny i obiektywny.
 • Przedstawienie wyników audytu kierownictwu – omówienie najważniejszych wniosków i rekomendacji mających poprawić działanie firmy.
 • Wdrożenie działań naprawczych i korygujących wynikających z rekomendacji audytu.
 • Monitorowanie realizacji działań poaudytowych – sprawdzenie wdrożenia rekomendacji.
 • Doskonalenie procesu audytu – wnioski z przeprowadzonego audytu pomogą usprawnić kolejne audyty.

Dzięki temu audyt przyniesie konkretne rezultaty i przyczyni się do ciągłego doskonalenia działania firmy.

Podsumowanie

Audyt wewnętrzny jest ważnym narzędziem wspierającym zarządzanie i rozwój firmy.

Regularne audyty pozwalają:

 • Zapewnić zgodność działań z przepisami i procedurami
 • Zidentyfikować i ograniczyć ryzyka
 • Poprawić efektywność procesów i działań
 • Wdrożyć usprawnienia i dobre praktyki

Dlatego warto wprowadzić audyty wewnętrzne jako standardowy element kontroli i doskonalenia w firmie.

Aby osiągnąć z tego maksimum korzyści, audyty muszą być dobrze zaplanowane, przeprowadzone w sposób obiektywny i profesjonalny, a ich wyniki skutecznie wdrożone. Wtedy mogą przynieść wymierne efekty w postaci lepszej jakości i wydajności pracy.

Regularne audyty to klucz do sukcesu nowoczesnej firmy opartej na ciągłym doskonaleniu.

FAQ

Jakie są korzyści z przeprowadzania audytów wewnętrznych w firmie?

 • Zapewnienie zgodności działań firmy z przepisami i procedurami
 • Identyfikacja i ograniczanie ryzyk prowadzonej działalności
 • Poprawa efektywności i wydajności procesów biznesowych
 • Wdrażanie usprawnień operacyjnych i dobrych praktyk
 • Budowanie zaufania interesariuszy dzięki transparentności działań

Jakie obszary działalności firmy można poddać audytowi wewnętrznemu?

 • Audyt finansowy
 • Audyt zgodności z przepisami i procedurami
 • Audyt operacyjny procesów biznesowych
 • Audyt projektów i usług
 • Audyt działu sprzedaży i marketingu
 • Audyt zasobów ludzkich
 • Audyt systemów informatycznych i bezpieczeństwa IT

Jakie kompetencje powinni posiadać audytorzy wewnętrzni?

 • Znajomość przepisów i standardów związanych z audytowanym obszarem
 • Doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych
 • Umiejętności analityczne i obserwacji
 • Komunikatywność i umiejętność prowadzenia wywiadów
 • Obiektywizm i niezależność
 • Znajomość technik audytu i metodyki jego przeprowadzania

Jakie główne etapy obejmuje przeprowadzenie audytu wewnętrznego?

 • Określenie zakresu i celów audytu
 • Opracowanie planu i programu audytu
 • Zbieranie danych – przegląd dokumentacji, wywiady, obserwacje
 • Analiza zebranych informacji
 • Ocena zgodności i skuteczności badanych obszarów
 • Sformułowanie rekomendacji i ustaleń audytu
 • Raportowanie wyników audytu kierownictwu
 • Monitorowanie realizacji działań poaudytowych

Jakie dokumenty powinny powstać podczas audytu wewnętrznego?

 • Kwestionariusze i listy kontrolne do zbierania danych
 • Dokumentacja przebiegu audytu
 • Zestawienia zebranych dowodów audytu
 • Raport z audytu zawierający cele, metodykę, wyniki i rekomendacje
 • Plan wdrożenia rekomendacji poaudytowych

Formularz kontaktowy

Dokładnie opisz swój problem. Im więcej szczegółów podasz, tym lepiej będziemy w stanie Ci pomóc!