Co to jest Event loop

Co to jest Event loop

Wprowadzenie do event loop

Event loop jest kluczowym elementem programowania asynchronicznego i równoległego w językach takich jak JavaScript, Python, Ruby czy PHP.

Event loop to nieskończona pętla, która wykonuje kod programu w nieblokujący sposób. Odpowiada za:

 • Planowanie i uruchamianie asynchronicznych zadań
 • Obsługę zdarzeń wejścia/wyjścia takich jak odczyt/zapis danych czy requesty sieciowe
 • Wykonywanie wywołań zwrotnych po zakończeniu zadań asynchronicznych

Dzięki event loop możliwe jest pisanie nieblokującego kodu, który nie zatrzymuje wykonywania programu podczas oczekiwania na operacje wejścia/wyjścia.

Event loop umożliwia:

 • Asynchroniczność – możliwość wykonywania wielu zadań równolegle
 • Równoległość – efektywne wykorzystanie wielordzeniowych procesorów
 • Skalowalność – obsługa wielu połączeń sieciowych w tym samym czasie
 • Szybkość – brak blokowania wykonywania kodu
 • Reagowanie na zdarzenia – natychmiastowa reakcja na zdarzenia wejścia/wyjścia

Event loop jest kluczowym elementem popularnych frameworków takich jak Node.jsasyncioEventMachine czy Twisted.

Jak działa event loop

Event loop działa jako nieskończona pętla, która wykonuje kod programu w pętli while(true). Główne elementy event loop to:

 • Kolejka zdarzeń – kolejka, do której dodawane są zdarzenia do obsłużenia np. zapytania sieciowe, zdarzenia wejścia/wyjścia, timery.
 • Wywołania zwrotne – funkcje, które są wykonywane po zakończeniu zadania asynchronicznego.

Event loop działa w następujący sposób:

 1. Pobiera zdarzenie z kolejki zdarzeń i je obsługuje.
 2. Jeśli kolejka jest pusta, sprawdza czy są jakieś zadania asynchroniczne do wykonania.
 3. Jeśli są, uruchamia zadanie asynchroniczne i kontynuuje od punktu 1.
 4. Jeśli nie ma zadań asynchronicznych, czeka na nowe zdarzenia.

Event loop odpowiada za planowanie i uruchamianie zadań asynchronicznych takich jak:

 • Operacje wejścia/wyjścia (np. odczyt/zapis plików, requesty sieciowe)
 • Timery (setTimeout, setInterval)
 • Mikrozadania (np. promise.then)

Dzięki temu główny wątek programu nie jest blokowany podczas wykonywania operacji wejścia/wyjścia.

Event loop w Node.js

Node.js event loop jest implementowany przez bibliotekę libuv.

Libuv udostępnia mechanizm event loop dostosowany do platformy (Windows, Linux, macOS).

Event loop w Node.js składa się z kilku faz:

 • Timers – obsługa timerów (setTimeout, setInterval)
 • Pending callbacks – wywołania zwrotne oczekujące na wykonanie
 • Idle, prepare – wewnętrzne funkcje libuv
 • Poll – oczekiwanie na nowe zdarzenia wejścia/wyjścia
 • Check – wykonanie wywołań zwrotnych po zakończeniu wejścia/wyjścia
 • Close callbacks – wywołania zwrotne zamknięcia

Zdarzenia takie jak requesty HTTP dodawane są do kolejki zdarzeń w event loop.

Gdy zdarzenie zostanie zakończone, odpowiednie wywołanie zwrotne jest dodawane do fazy pending callbacks lub close callbacks.

Dzięki event loop Node.js może efektywnie obsługiwać wiele połączeń sieciowych w tym samym czasie w nieblokujący sposób.

Event loop w przeglądarkach

Event loop w przeglądarkach działa podobnie jak w Node.js, ale istnieją pewne różnice w implementacji.

Każda przeglądarka posiada własny silnik JavaScript implementujący event loop, np.:

 • Chrome – V8
 • Firefox – SpiderMonkey
 • Safari – JavaScriptCore

Event loop współpracuje z Web API przeglądarki i kolejką zadań.

Zadania asynchroniczne takie jak requesty AJAX czy timery są obsługiwane przez Web API i dodawane do kolejki zadań.

Gdy zadanie zostanie ukończone, odpowiednia funkcja callback jest dodawana do kolejki zadań.

Event loop regularnie sprawdza kolejkę zadań i dodaje callbacki do swojej kolejki.

Istnieją dwa typy kolejek zadań:

 • Mikrozadania – np. promise.then()
 • Makrozadania – np. setTimeout, request AJAX

Mikrozadania mają wyższy priorytet i są zawsze wykonywane przed makrozadaniami.

Programowanie asynchroniczne z event loop

Wykorzystanie event loop pozwala na pisanie asynchronicznego, nieblokującego kodu. Daje to szereg korzyści:

 • Asynchroniczność – możliwość wykonywania wielu operacji w tym samym czasie
 • Równoległość – lepsze wykorzystanie wielordzeniowych procesorów
 • Skalowalność – obsługa wielu połączeń sieciowych
 • Szybkość – brak blokowania wykonywania kodu
 • Reagowanie na zdarzenia – natychmiastowa reakcja na zdarzenia

Aby w pełni wykorzystać zalety event loop, należy:

 • Stosować asynchroniczne API – promises, async/await
 • Unikać blokowania event loop – np. zbyt długie operacje synchroniczne
 • Dzielić zadania na mikrozadania
 • Używać Web Workers do obciążających zadań
 • Ograniczać złożoność i zagnieżdżanie kodu

Popularne biblioteki do programowania asynchronicznego:

 • Node.js – event loop, async/await
 • asyncio – async/await, coroutines
 • RxJS – reactive extensions, observables
 • EventMachine – event loop dla Ruby
 • Twisted – event loop dla Python

Event loop pozwala pisać wydajne, skalowalne i reagujące na zdarzenia aplikacje w wielu językach programowania.

Podsumowanie

Event loop jest kluczowym elementem umożliwiającym pisanie asynchronicznego, nieblokującego kodu w wielu językach programowania.

Event loop:

 • Działa jako nieskończona pętla wykonująca kod programu
 • Obsługuje kolejkę zdarzeń i wywołań zwrotnych
 • Planuje i uruchamia zadania asynchroniczne
 • Pozwala uniknąć blokowania wykonywania kodu

Event loop umożliwia:

 • Asynchroniczność – równoległe wykonywanie wielu zadań
 • Równoległość – lepsze wykorzystanie wielordzeniowych CPU
 • Skalowalność – obsługę wielu połączeń sieciowych
 • Szybkość – brak blokowania wykonywania kodu

Jest wykorzystywany w Node.js, przeglądarkach, Python, Ruby i innych.

Aby w pełni wykorzystać jego możliwości należy stosować dobre praktyki pisania kodu asynchronicznego.

Dalsze zagadnienia związane z event loop to m.in. szczegóły implementacji w różnych środowiskach, rozwiązywanie problemów z wydajnością oraz zaawansowane techniki programowania asynchronicznego.

FAQ

Pytanie: Co to jest event loop?

Odpowiedź: Event loop to mechanizm działający w tle w językach programowania takich jak JavaScript, który cyklicznie sprawdza i wykonuje zadania asynchroniczne, zdarzenia wejścia/wyjścia oraz wywołania zwrotne. Dzięki niemu możliwe jest pisanie kodu w sposób nieblokujący.

Pytanie: Jak działa event loop?

Odpowiedź: Event loop działa jak nieskończona pętla, która w kółko sprawdza kolejkę zdarzeń i wykonuje oczekujące zadania oraz wywołania zwrotne. Nie blokuje wykonywania innego kodu podczas oczekiwania na operacje we/wy.

Pytanie: Jaka jest rola event loop w Node.js?

Odpowiedź: W Node.js event loop implementowany jest przez bibliotekę libuv i odpowiada za asynchroniczne, nieblokujące wykonywanie operacji we/wy, dzięki czemu Node.js może obsługiwać wiele połączeń w tym samym czasie.

Pytanie: Jakie są fazy event loop w Node.js?

Odpowiedź: Fazy event loop w Node.js to m.in. timers, pending callbacks, poll, check, close callbacks. Każda faza wykonuje swoje zadania i callbacki zanim przejdzie do następnej.

Pytanie: Jaka jest różnica między event loop w Node.js i w przeglądarce?

Odpowiedź: W przeglądarce event loop integruje się z Web API i kolejką zadań, a priorytety mają mikrozadania. W Node.js fazy event loop zarządzane są przez libuv.